Erstatning og forsikring

Mange opplever at de selv eller nærstående blir utsatt for ulykker, uhell eller andre hendelser som fører til personskade. Ved personskade som skyldes trafikkuhell, hendelse på arbeidsplassen, feilbehandling fra helsepersonell, eller som følge av voldsutøvelse, vil man ofte ha krav på personskadeerstatning.

Vi bistår skadelidte gjennom hele prosessen, herunder å avklare om du har rett på erstatning, og videre med å sikre at erstatningsutmålingen blir korrekt.

I flere av sakene kan du som skadelidt ha krav på at et forsikringsselskap eller det offentlige dekker dine utgifter til juridisk bistand. Vi vil alltid avklare hvorvidt utgiftene kan dekkes under slike ordninger.

I saker om personskade vil det også ofte kunne bli spørsmål om rettigheter til trygdeytelser mv. Vi har advokater med trygdefaglig bakgrunn som også kan yte bistand i disse sakene.

Erstatning og forsikring

Vi kan blant annet bistå med

  • Utmåling av pasientskadeerstatning 
  • Avklaring av rett til og utmåling av yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskap og NAV
  • Erstatning etter bilansvarsloven
  • Voldsoffererstatning
  • Trygderettslige problemstillinger
  • Syke- og uføreforsikring

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Espen Rekkedal

Partner / Advokat
Ørsta

Martin M. Williams

Partner / Advokat
Kristiansund

Guro Kristine Velle

Advokat
Ørsta

Se oversikt over alle våre fagområder privat