Marina Opstad

Marina Opstad

Senioradvokat

Marina er leder for vårt fagmiljø innenfor plan- og bygningsrett, og har inngående kunnskap om forvaltningsrett. Hun har langvarig erfaring med klagebehandling hos Statsforvalteren, og står sentralt i vår rådgivning til private virksomheter og privatpersoner i kontakt med offentlige myndigheter.

Marina bistår det offentlige med lov- og utredningsarbeid, vurdering av hjemmelsspørsmål, organisering av virksomhet og i forbindelse med klager eller søksmål fra private.

Marina yter også bistand til privatpersoner og private virksomheter i søknadsprosesser, klagesaker, prosesser for domstolene og i dialog med myndighetene. Bistanden omfatter områder som plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, offentleglova, alkoholloven, matrikkelloven mv.

Marina har utstrakt erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder saker om jordskifte, skjønn- og ekspropriasjonssaker. 

Marina prosederer saker for domstolene, og tar på seg oppdrag som kursholder innen sine spesialområder.

Nøkkelkompetanse

  • Inngående kjennskap til offentligrettslige problemstillinger, særlig innen plan- og bygningsrett
  • Erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder saker om jordskifte, skjønn- og ekspropriasjonssaker
  • Inngående kunnskap om forvaltningsrett, herunder saker etter forvaltningsloven, offentlighetsloven, matrikkelloven, alkoholloven, konsesjonslovgivningen, vegloven, motorferdselloven m.v.»

Arbeidserfaring

2022 –
Senioradvokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2020 – 2022
Advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2019 – 2020
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2013 – 2019
Rådgiver, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, justis- og beredskapsavdelingen
2012 – 2013
Førstekonsulent, Namsfogden i Bergen, forliksrådsekretariatet

Utdanning

2012 –
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen