Fiskeri og havbruk

Fiskeri- og havbruksnæringen er underlagt omfattende reguleringer fra mange offentlige organer. I tillegg har markedet og næringen selv flere ulike sertifiseringsordninger. For å gi de beste rådene er bransjekunnskap og bransjeforståelse avgjørende. Denne kompetansen har vi.

Vi bistår klienter innen fiskeri og havbruksnæringen langs hele kysten fra nord til sør. Vi hjelper både små og store oppdrettsselskap på sjø og land, fiskebåtrederier, utstyrs- og serviceleverandører. Med dyptgående bransjekunnskap og spisskompetanse innenfor det regulatoriske regelverket kan vi gi våre klienter treffsikre råd i enhver situasjon.  

Enten man er i en kontraktsforhandling, klagesak, erstatningssak eller søknadsprosess må man forstå hvordan næringen fungerer for å kunne identifisere sakens kjerne, risiko og sentrale punkter. 

Fiskeri og havbruk

Vi kan blant annet bistå med

  • Søknader om lokalitetsklareringer, endringer og utvidelser i sjø
  • Søknader om tillatelser til oppdrett på land
  • Søknader om tillatelser til særlige formål, eksempelvis utvikling, FoU, stamfisk, visning, undervisning
  • Klagesaker knyttet til administrative reaksjoner som overtredelessgebyr, tvangsmulkt, inndraging osv.
  • Tillatelser etter deltakerloven og saker etter havressursloven
  • Kontrakter, eksempelvis avtaler om levering av smolt, fôr, brønnbåtavtaler, privatrettslige avtaler ved etablering av landanlegg, kjøpsavtaler, byggekontrakter med verft 
  • Entreprisekontrakter for landbaserte anlegg
  • Aksjekjøp og virksomhetsoverdragelse
  • Erstatningskrav ved skade på anlegg, utstyr, fisk etc.
  • Tvisteløsning

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Elisabeth Elliott Midtgård

Senioradvokat
Ålesund

Johs. A. Aspehaug

Partner / Advokat
Ålesund

Se oversikt over alle våre fagområder bedrift