Skrevet av Marina Opstad
Senioradvokat
Publisert 05. april 2023
Marina Opstad

Vil gjøre det enklere å bygge i områder som er utsatt for flom etter fjellskred

Bedre tilpassede regler skal gjøre det enklere for verdiskaping og utvikling i lokalsamfunn som er utsatt for flom og flodbølge som følge av fjellskred, men der risikoen likevel er lav.

Bilde fra flommen i Kvam i Gudbrandsdalen 2013. Foto - NVE.jpg
Illustrasjonsfoto (inklusive forsidefoto): Fra flommen i Kvam i Gudbrandsdalen (2013). Foto: NVE


Artikkelen er skrevet i samarbeid med Per Sverre Raknes.


Dagens tekniske forskrift (TEK17) er ikke tilpasset områder som kan være utsatt for flom eller flodbølge som følge av fjellskred, men der risikoen er lav. Dagens regelverk setter samtidig ulike krav til bygging i områder som indirekte er utsatt for flodbølge, og områder som direkte er utsatt for fjellskred, selv om personsikkerheten er like godt ivaretatt.

Kommunal- og distriktsdepartementet har annonsert nye krav til bygging i områder påvirket av flom, fjellskred og flodbølge som følge av fjellskred. Endringene trådte i kraft 15. mars 2023, og skal legge til rette for videre utvikling og verdiskaping i lokalsamfunn som kan bli rammet av naturkatastrofer, samtidig som personsikkerheten ivaretas.

Formålet med endringene er å tilpasse regelverket og vilkårene for utbygging til risikoen i det aktuelle området. Endringene innebærer at områder som kan bli direkte rammet av fjellskred, likestilles med områder som indirekte kan bli rammet av flodbølge som følge av fjellskred.

Regjeringen har tatt hensyn til de faglige rådene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt kommuner som lever med naturfare. Koblingen mellom Storulykkeforskriften og TEK17 i kravene til sikkerhet mot flom er fjernet.

I tillegg til de endringer som er foretatt i TEK17 kapittel 7, foreslår departementet at det innføres en pliktig innmeldingsordning for grunnundersøkelser og naturfareutredninger. Det foreslås at innmeldte data og rapporter skal være offentlig tilgjengelig for alle gjennom NVE sin database. Siktemålet er å bedre kunnskapsgrunnlaget og øke sikkerheten. Enkel tilgang til data om naturgitte farer vil kunne redusere faren for uvitenhet og uvettig tiltak som graving og massefylling som kan føre til for eksempel kvikkleireskred i slakt terreng. Forslaget til en pliktig innmeldingsordning foreslås innarbeidet i en ny § 2-4 i plan- og bygningsloven med utfyllende regler i forskrift. Høringsfristen for regjeringen sitt forsalg, er 20. juni 2023. Alle kan komme med høringssvar.

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS har lang erfaring i å bistå offentlige myndigheter, utbyggere og privatpersoner i spørsmål som knytter seg til plan- og byggesak, eiendomsutvikling og mulighetsrom innenfor de regler og hensyn som knytter seg til samfunnssikkerhet og sikker byggegrunn.