Advokatfullmektig
Publisert 18. juni 2024
Emma Kristine Lausund

Strengere krav til arbeidsgivere fra 1. juli: Dette må du vite om arbeidsavtaler

1. juli ble det nye krav til arbeidsavtaler. Lovendringen gjennomfører et EU-direktiv (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett, og skal forbedre arbeidstakers rettigheter gjennom tydeligere rammer og forutsigbarhet i arbeidsforholdet. Hva innebærer dette for deg som arbeidstaker? Og hva må du som arbeidsgiver gjøre for å oppfylle de nye kravene?

Utvidet informasjonsplikt i arbeidsavtaler – nye krav til innhold

Arbeidsgivere blir nå pålagt å ta inn flere og mer detaljerte opplysninger i arbeidsavtalen. Dette betyr at arbeidstaker har rett til mer informasjon om egne arbeidsvilkår:

 • Arbeidssted: Hvis arbeidet ikke har et fast arbeidssted, må det opplyses om at arbeidstakeren enten arbeider på forskjellige steder, eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted.
 • Prøvetid: Den øvre grensen for prøvetid med varighet på seks måneder gjelder fortsatt.  Endringen fra 1. juli betyr at prøvetiden i midlertidige ansettelsesforhold ikke kan være lenger enn halvparten av ansettelsestiden.
 • Betalt fravær: Arbeidsavtalen må gi opplysningen om hvilket fravær som betales av arbeidsgiver.
 • Lønn og utbetalingsdetaljer: Informasjon om lønnsnivå, eventuelle tillegg og utbetalingsdetaljer må spesifiseres spesielt.  
 • Arbeidstid: Ved variasjon i arbeidstider, må avtalen spesifisere klarere den daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Vaktendringer: Avtalen skal opplyse om ordninger for vaktendringer og arbeid som går utover fastsatt arbeidstid og plan.
 • Tilbud om kompetanseutvikling: Arbeidstaker har rett til opplysninger om den eventuelle kompetanseutviklingen som arbeidsgiver tilbyr i avtalen. Dette kravet kan oppfylles ved en gjengivelse av omfanget av opplæringen, samt arbeidsplassens generelle kompetanseutviklingspolitikk.
 • Ytelser som arbeidstakere er omfattet av: Arbeidsavtalen skal oppgi hvilke ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver helt eller delvis dekker. Dette kan være forsikringsordninger, sykelønn, pensjonsordninger med videre.
 • Oppsigelser: Avtalen skal inneholde bedre informasjon om opphør av arbeidsforholdet. Dette innebærer hvordan arbeidstaker skal gå frem for å avslutte arbeidsforholdet, oppsigelsesfrister for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt retten til å kreve skriftlig begrunnelse ved oppsigelse.

thisisengineering-raeng-ZPeXrWxOjRQ-un.jpg
De nye kravene til arbeidsavtaler skal styrke rettighetene til arbeidstakere gjennom tydeligere rammer og forutsigbarhet.

Rett til forutsigbarhet

Endringene gir arbeidstakere rett til større forutsigbarhet i arbeidsforholdet, spesielt med hensyn til arbeidstid. Dette betyr at:

 • Arbeidsgivere må gi arbeidstakere forhåndsvarsel om endringer i arbeidstid.
 • For arbeidstakere med varierende arbeidstider, må det fastsettes en referanseperiode som gir arbeidstakeren mulighet til å beregne når det er arbeidstid.

Økt fleksibilitet

Ansatte får større fleksibilitet når det gjelder arbeidssted og arbeidstid. Dette innbefatter:

 • Mulighet for hjemmekontor eller fleksibel arbeidstid når det er praktisk mulig og ikke til hinder for virksomhetens behov.

Klargjøring av rettigheter ved midlertidige ansettelser

Reglene rundt midlertidige ansettelser er også blitt tydeligere, med krav om:

 • Begrunnelse for midlertidige ansettelser må spesifiseres i avtalen.
 • Informasjon om forventet varighet og eventuelle forlengelser.

Når må arbeidsavtalen være klar?

For arbeidsforhold som varer over en måned, var det tidligere krav om at arbeidsavtalen skulle være klar og signert senest en måned etter arbeidets oppstart. Dette kravet er nå endret til at arbeidsavtalen skal være klar senest etter en uke. 

Hva så med arbeidsavtaler inngått før 1. juli? Arbeidsgiver må ikke oppdatere alle eksisterende arbeidsavtaler, men dersom arbeidstaker ber om det, skal en arbeidsavtale som tilfredsstiller de nye kravene være klar senest innen to måneder.

Formål med endringene

Målet er at de nye kravene til arbeidsavtaler skal bidra til økt grad av åpenhet og forutsigbarhet i arbeidsforhold, færre konflikter og misforståelser – og til å skape et mer harmonisk arbeidsmiljø.

Det er ikke lenge til 1. juli, men det er fortsatt tid til å omstille seg til de nye kravene. Ta gjerne kontakt for en samtale om hvordan din virksomhet kan gå fram.