Senioradvokat
Publisert 24. november 2023
Linda Bøyum-Folkeseth

Skifteoppgjør etter dødsfall – hva må man tenke på?

Ved dødsfall er det tingretten der avdøde bodde som er skiftemyndighet. Dødsfall skal straks meldes til tingretten av legen som ustedte dødsattesten, eventuelt andre nærmeste slektninger. De nærmeste plikter å gi tingretten nødvendige opplysninger om formuesforhold og slektskapsforhold.

Tingretten kontrollerer om det er innlevert inn testament. Retten skal så snart som mulig varsle de som har rett på arv etter loven og/eller testament. Retten kan gi fullmakt til innsyn i arvelaters formue- og gjeldsforhold til visse type arvinger.

Retten kan før det er avgjort om dødsboet skal overtas på privat eller offentlig skifte utstede proklama (oppfordring) med frist for kreditorene til å melde krav inn i boet. Skifte av dødsbo betyr fordeling av det avdøde etterlater seg. Formålet med skifte av dødsbo, er å avslutte avdødes økonomiske forhold.

Dersom boet ikke skal skiftes, men overtas på uskifte, utstedes en uskifteattest.

Dersom det er ønskelig å overta på privat skifte fylles det ut skifteerklæring, som leveres tingretten hvor avdøde bodde. Skjemaet må sendes inn innen 60 dager etter dødsfallet. Den/de som ønsker å overta boet på privat skifte må påta seg ansvaret for arvelaters gjeldsforpliktelser.

Det utstedes deretter en skifteattest hvis vilkårene for privat skifte er oppfylt. Den utstedes til den/de som har påtatt seg forpliktelsene etter arvelater. Den/de som skifteattesten er utstedt til, gjennomfører skiftet. Skifteattesten vil kunne brukes for å få tilgang til avdødes bankkonto, undertegne dokumenter, dekke gjeld samt andre handlinger på vegne av dødsboet. Boet bør gjøres opp innen rimelig tid og på en måte som ivaretar arvingene og eventuelle andre rettighetshavere. 

Hvis vilkårene for privat skifte ikke er oppfylt eller en arving krever det eller at arvelater har krevd det, skal boet skiftes offentlig. Retten oppnevner da en bostyrer som gjennomfører skiftet.

Her er en huskeliste i forbindelse med å skifte dødsboet:

 1. Skaff oversikt over arvinger og den enkeltes arverett.
 2. Skaff oversikt over eiendeler og gjeld.
  1. Eiendeler må sikres, herunder forsikres.
  2. Vurdere om det skal utstedes proklama, hvis retten ikke allerede har gjort det.
 3. Oppfyll krav som følger av gyldig testament.
 4. Varsle de som ikke deltar i skiftebehandlingen, men har rettigheter.
 5. Si opp løpende avtaler (for eksempel strøm, medlemskap etc.).
 6. Levere skattemelding for inneværende år og eventuelt foregående år dersom det ikke er gjort
  1. Eget skjema for forhåndsfastsettelse av skatt.
 7. Dekk boets utestående forpliktelser. Utsted preklusivt proklama – som betyr at dersom fristen oversittes, vil kravet som hovedregel falle bort.
 8. Inndriv utstående krav som avdøde hadde, må inndrives.
 9. Avklar om noen av arvingene vil overta eiendeler eller om eiendelene skal selges. Hvis noen av arvingene skal overta bil, fast eiendom etc., må det sørge for å registrere dette i motorvognregister, løsøreregister og lignende.
 10. Sett opp forslag til fordeling av eiendeler og kontanter. Alle arvinger bør undertegne dokumentet.
 11. Før gjerne et boregnskap over inn- og utbetalinger. Ta vare på dokumentasjon over hva som er betalt ut til kreditorer etc.

Dersom du/dere har behov for bistand i forbindelse med det private skifteoppgjøret, kan en advokat bistå med dette. Vi kan bistå både med enkeltspørsmål samt hjelpe til med hele skifteoppgjøret.

Ta kontakt med Linda Bøyum-Folkeseth, eller andre på privatrettsgruppa hos oss i Øverbø Gjørtz, så hjelper vi deg gjerne!