Advokatfullmektig
Publisert 25. september 2023
Emma Kristine Lausund

Samboerkontrakt – den beste kjærlighetserklæringen?

Du har funnet den perfekte partner, det oppstår søt musikk og sommerfugler i magen. Dere blir samboere og lever et liv i harmoni – med litt småkrangling innimellom. Men hva om ting ikke går helt som man hadde tenkt eller sett for seg?

candice-picard-zn1RB3SH-RQ-un.jpg
Samboerkontrakt setter rammene for økonomiske rettigheter og forpliktelser i forholdet, og gjør at dere kan lene dere tilbake og fokusere på det som er viktig for akkurat dere i samlivet. (Illustrasjonsfoto)


Det er et dårlig utgangspunkt å begynne et kjærlighetsforhold og samboerskap med planer om hva som skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd. Det kan likevel være smart å være forberedt dersom dagen skulle komme. Jeg skal fortelle deg hvorfor.

Hvilke rettigheter har samboere? 

Fordelingen ved samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere er nokså ulik. Ektefellers eierforhold reguleres av ekteskapsloven, men for samboere finnes det ingen slik lov. 
Ved oppløsning av ekteskap er hovedregelen at ektefellenes samlede formuer skal deles likt som felleseie, etter fradrag for gjeld og eventuelle skjevdelingskrav. Dette gjelder så langt det ikke er inngått avtale om særeie ved ektepakt.

Ved oppløsning av samboerskap vil utgangspunktet være at den enkelte beholder det den selv eier og egen gjeld. Det vil si at det du tok med deg inn i samboerskapet, og det du erverver underveis, er ditt. Du og din samboer kan selvsagt ha eiendeler i sameie også, for eksempel hvis dere kjøper en bolig sammen. 

Det kan høres rettferdig ut at den enkelte beholder det den selv eier og har i gjeld, uten at det nødvendigvis er så enkelt i realiteten. Etter mange år i samboerskap vil økonomien til de fleste være nokså sammenflettet. Dette gjør at det ved et samlivsbrudd kan oppstå konflikter om hvem som eier hva, hvordan eiendeler skal fordeles og lignende. Hvordan inntekter og utgifter fordeles mellom samboere er også svært forskjellig, noe som kan føre til skjevheter gjennom samboerskapet som man ikke nødvendigvis får igjen for ved et samlivsbrudd. 

I noen tilfeller kan en samboer ha rett til å overta felles bolig og innbo ved et samlivsbrudd, dersom sterke grunner taler for det (hustandsfellesskapsloven). Denne retten gjelder for de som har vært samboere i minst to år – og/eller har, har hatt eller venter barn sammen. Sterke grunner tilsier at den enes behov for å beholde boligen veier tyngre enn den andres, for eksempel at barna som skal bo fast hos den ene forelderen har behov for å bo i boligen. Merk at den som har rett til å overta bolig og innbo må betale full pris.   

Unngå et mulig mareritt

I noen samboerskap fordeles utgiftene på en måte som kan gi grobunn til konflikt ved et samlivsbrudd. Uten en samboerkontrakt kan dette vokse til å bli et mareritt. 
Se for deg at du flytter inn i boligen til samboeren din. Samboeren din betaler låneavdrag og renter, og opparbeider seg egenkapital. Du, derimot, har solgt din forrige bolig, beholder pengene på bok, og bruker de oppsparte midlene til felles forbruksutgifter og andre utgifter. Samboeren din betaler jo tross alt for boligen du får lov til å bo i, og det skulle da bare mangle at du tar i et tak for å få mat på bordet og varmevann i dusjen. Kanskje trenger dere begge nye vinterjakker? Og ja, en ferietur hadde ikke vært feil. 

Etter flere års samboerskap har partneren din opparbeidet seg egenkapital og dratt nytte av en verdistigning på boligen. Du sitter på din side igjen med en egenkapital som er brukt opp, og et samlivsbrudd er reelt. Hva sitter du da igjen med etter bruddet? 

Ved et samlivsbrudd mellom samboere beholder partene det de selv eier. Ettersom det er din samboer som eier boligen, har du i utgangspunktet ikke økonomiske rettigheter i denne. Maten du har kjøpt er spist opp, strømmen er forbrukt og ferieturen er over. I slike tilfeller kan du ha fått en sameieandel i boligen som følge av innsatsen din under samlivet. Det må imidlertid påpekes at det generelt skal mye til for å opparbeide seg sameieandel i en annens eiendel. Du kan heller ikke regne med at den andre frivillig «gir fra seg» en andel, noe som igjen kan føre til en langvarig rettslig prosess. Det er videre ikke gitt at man får medhold fra en domstol, og risikoen er da at man sitter igjen på bar bakke. 

Hva bør en samboerkontrakt inneholde? 

En samboerkontrakt bør tilpasses individuelt, men det er likevel noen punkter som kan være nødvendig å regulere:  

 • Hvem eier hva?
  Avklaring av eierforholdene er viktig for å unngå tvist om hvem som eier hva, og hvilke eiendeler som er i sameie mellom dere og med hvor stor andel hver.  
 • Hvem har disposisjonsrett over eiendelene?
  Disposisjonsrett er et begrep for faktisk og juridisk råderett over eiendeler, og sier blant annet noe om hvem som kan bruke, selge, leie ut, pantsette eiendelen eller ander ting. Dersom du kjøper en motorsykkel og din samboer kjøper en bil, som dere begge skal bruke i fellesskap, bør det avtales at eiendelene disponeres i fellesskap. Ved å avtale at begge må samtykke til eksempelvis salg, minimerer du også sannsynligheten for at bilen er solgt når du på en hektisk mandagsmorgen skal på jobb.
 • Hvem er ansvarlig for gjeld?
  Så langt ikke annet er avtalt, vil samboere være ansvarlig for egen gjeld. Det er imidlertid ikke uvanlig at samboere tar opp felles lån i en bank, og at banken krever at begge er ansvarlige for gjeldsnedbetalingen. I slike tilfeller kan det være smart å inngå en avtale om hvor stor andel av gjelden den enkelte er ansvarlig for og skal nedbetale.
  Videre kan det skje at den ene samboeren betaler på den andres gjeld. Dette vil utgjøre en formuesøkning for den ene samboeren. I slike tilfeller kan det på forhånd avklares hvordan nedbetaling av den andres gjeld skal håndteres i samlivet og ved et eventuelt brudd. Dette kan for eksempel være at slike nedbetalinger regnes som gave, som et innkjøp i eiendelen eller som et lån.  
 • Hvem skal dekke felles utgifter, og med hvor mye hver?
  Ved fordeling av utgiftene kan dere bestemme om hver samboer skal betale etter evne, altså en prosentvis betaling etter inntekt, eller om utgiftene skal deles likt. Etter ekteskapsloven er partene pliktig til å bidra etter evne, noe som for de fleste vil utgjøre et rettferdig og godt utgangspunkt – spesielt dersom dere har felles barn.
  Videre kan det være fint å vurdere om det ved fordelingen av utgifter skal skilles mellom boutgifter og forbruksutgifter. 
 • Fordeling ved samlivsbrudd
  Hvem skal overta boligen ved et brudd? Hvordan skal eiendeler og gjeld fordeles, og hva skal dere gjøre dersom dere ikke blir enige om en fordeling? Hvordan fastsette verdien på noe som skal deles? Hvordan fordelingen ved samlivsbrudd skal foregå gir opphav til mange spørsmål, og bør reguleres i en samboerkontrakt.

Kan vi skrive samboerkontrakten selv?
Og hva må vi i så fall passe på?

Du kan selvsagt utforme en samboerkontrakt selv, men det kan være en god ide med advokatbistand. Advokater har et trent øye for presisjon i språk og innhold for slike avtaler, noe som er viktig for å unngå tolkningstvil og enda mer konflikt i samlivsbruddet. Det er ikke alltid enkelt å vite hva som skal reguleres i en samboerkontrakt, eller hva som er gode og rettferdige løsninger. 

Våre advokater kan gi rådgivning og bistår dere med form og innhold, slik at samboerkontrakten blir skreddersydd til deres individuelle behov og ønsker. 

Når en samboerkontrakt skal utformes er det viktig at dere bruker tid, slik at kontrakten blir så gjennomtenkt som mulig. Det er også viktig at samboerkontrakten oppdateres dersom det skjer store endringer i samlivet, for eksempel at dere investerer i noe kostbart sammen eller at dere får barn.  

Samboerkontrakter har ingen formkrav. Dette betyr at en skriftlig, så vel som en muntlig avtale vil være bindende mellom partene. Det kan imidlertid by på store problemer å bevise at en muntlig avtale i det hele tatt eksisterer, og enda verre; hva som er dens innhold. Jeg vil derfor på det sterkeste anbefale at det inngås en skriftlig samboerkontrakt. 

Den beste kjærlighetserklæringen? 

Selv om ordet samboerkontrakt ikke høres særlig romantisk ut, kan det faktisk være den beste kjærlighetserklæringen mellom deg og din partner. Dersom det utformes en avtale før et eventuelt samlivsbrudd, vil ikke avgjørelsene påvirkes av de vonde og kanskje bitre følelsene man sitter igjen med. En avtale som setter rammene for de økonomiske rettigheter og forpliktelser i forholdet, gjør at dere kan lene dere tilbake og fokusere på det som er viktig for akkurat dere i samlivet.