Revidert nasjonalbudsjett og næringslivet

Regjeringa Støre la torsdag 11. mai fram sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2023. Dette budsjettet er ein revisjon/oppdatering av statsbudsjettet som vert lagt fram om hausten, og justerer kursen midtvegs i året. I tillegg er det kommuneval i år, og det var difor forventa at det skulle verte presentert ein del nye satsingar. Her ser advokat Fredric Holen Bjørdal på dei viktigaste punkta i statsbudsjettet.

ferje.jpg
Eit varsla kutt på nesten 200 millionar kroner til ferjedrift i Møre og Romsdal er skrinlagt i revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Fjord1)

Aukar bruken av oljepengar

Regjeringa føreslår å auke oljepengebruken med 56 milliardar kroner utover anslaget frå i haust. Dette inneber at uttaket frå oljefondet er heilt på grensa til kva handlingsregelen for oljepengebruk tillèt. Mange i næringslivet vil nok vere spørjande til at regjeringa vel å auke pengebruken framfor å kutte i offentlege utgifter for å unngå at pengebruken fyrer opp økonomien.

Likevel er ikkje dette eit budsjett som ein reknar med vil ha stor effekt på aktiviteten i fastlandsøkonomien, sjølv om det er noko usemje mellom økonomane nøyaktig korleis pengebruken vil påverke økonomien. Årsaka til at budsjettet ikkje vil stimulere økonomien så mykje som oljepengebruken isolert sett legg opp til, er ein kombinasjon av høgare utgifter på statsbudsjettet på grunn av prisvekst, samt at ein solid porsjon av dei ekstra milliardane skal nyttast i utlandet, til Ukraina-tiltak.

Om budsjettet vil påverke renteutsiktene er usikkert, men ein kan notere seg at det er eit noko meir ekspansivt budsjett enn Norges Bank har sett føre seg. Dersom budsjettet har ein effekt på renta er det truleg som eitt av fleire moment til støtte for å setje renta endå høgare.

Utset grunnrenteskatt på vind

For næringslivet er det denne gongen ikkje så mykje nytt å merke seg, bortsett frå eit noko rausare skatteregelverk for langpendlarar. Skatteframlegga frå i haust som har møtt motstand frå mange næringsaktørar vert oppretthaldne, det same gjeld den ekstra arbeidsgjevaravgifta på høgare inntekter. Grunnrenteskatt på havbruk held fram som før, men me kan merke oss at regjeringa utset grunnrenteskatt på vind. Denne forskjellsbehandlinga er noko overraskande, og vil verte gjenstand for diskusjon i tida framover.

Pausar skipstunnelen

Lokalt på Nordvestlandet vil mange legge merke til at regjeringa set bremsene på for Stad skipstunnel. Dette skuldast ein betydeleg kostnadsauke på prosjektet, og prosjektansvarleg Kystverket har fått i oppdrag å vurdere om prosjektet kan gjennomførast billegare. Ei oppdatering på dette kan me vente oss i statsbudsjettet for 2024, og fram til då vert prosjektet sett på pause.

Ferjedrift og vegar

På finansiering av ferjer er det positivt at eit varsla kutt på nesten 200 millionar kroner til ferjedrift i Møre og Romsdal vert skrinlagt. Om desse kuttforslaga vart vidareført, ville fylket risikert omfattande reduksjon i ferjetilbodet, med potensielle konsekvensar òg for skule- og kulturtilbodet i fylket på grunn av pengemangel. Dette slepp Møre og Romsdal fylkeskommune no å gjennomføre, men det kjem heller ikkje store friske midlar til vedlikehald og drift av ferjer og vegar. 

Det er venta at dei ekstra løyvingane til offentleg sektor vil kome Møre og Romsdal til gode gjennom meir pengar til sjukehus og kommunar, og budsjettet inneheld nokre satsingar på tenester og handel i distrikta. Budsjettet går no til Stortinget for vidare handsaming og høyringar der, og skal vedtakast før Stortinget tek sommarferie. Regjeringspartia må her forhandle med SV for å få fleirtal, og det er forventa at det vil kome ei rekkje justeringar og nye tiltak i den samanheng. Då slike satsingar normalt må finansierast gjennom omprioriteringar på budsjettet, kan ein med SV sin klåre omfordelingsprofil ikkje utelukke at det i innspurten vil kome endringar med konsekvensar for næringslivet

For spørsmål, eller behov for detaljar om statsbudsjettet og budsjettprosessen på Stortinget, kontakt Fredric Holen Bjørdal