Permittering på grunn av Koronavirus / Koronavirus og driftsavbrudd

Koronaviruset har fått fotfeste i Europa, og i løpet av mars måned har man rukket å ikke bare se konturene av, men også konkrete eksempler på at vår økonomi vil bli påvirket. Aksjekursene påvirkes og Norges Bank signaliserer at renten, i strid med tidligere signaler, vil settes ned.

Bedrifter må forholde seg til spredningen av viruset, også i et arbeidsrettslig perspektiv. Tidligere, når smitten ikke var påvist i Europa i like stor grad, ble dette løst ved at arbeidstakere som hadde vært på reise i smitteutsatte områder kunne bli pålagt å ikke komme på jobb før utløpet av en karanteneperiode. Dette er klart innenfor arbeidsgivers styringsrett. Å gi arbeidstakere en slik beskjed vil imidlertid ikke frita arbeidsgiver fra lønnsplikt, og sykefravær i en to-ukersperiode vil ligge innenfor arbeidsgiverperioden for sykepenger.

Det viser seg nå at slike preventive tiltak for å hindre smitte på arbeidsplassen ikke er tilstrekkelig, idet man nå ser konturene av en langvarig og uforutsigbar økonomisk situasjon. Fram til utbredelsen av viruset avtar, må man innenfor flere bransjer være forberedt på redusert oppdragstilfang, driftsinnstillinger og redusert etterspørsel. Dette gjelder særlig reiselivsnæringen, men ut fra det plutselige og dramatiske fallet i oljepris, må det anses som sannsynlig at også servicenæringen på dette området vil oppleve nedgang.

For å begrense det økonomiske tapet er det for arbeidsgivere avgjørende å tilpasse driften til etterspørselen. Når etterspørselen reduseres må driften, herunder bemanningen, reduseres. Siden man nå står overfor det som sannsynligvis er en tidsbegrenset nedgangstid, kan arbeidsgiver ha saklig grunn til å iverksette permitteringer. Ved permittering vil de ansatte etter utløpet av arbeidsgiverperioden motta dagpenger fra NAV. Arbeidsgiver kan da foreta midlertidig bemanningsreduksjon for å tilpasse driften i den aktuelle situasjonen. Hensikten med dette er å gjøre virksomheten i stand til å holde ut gjennom den uavklarte fasen norsk økonomi går inn i.

Med virkning fra og med 1. januar ble perioden med fritak for lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering redusert til 26 uker. Det vil si at arbeidsgiver etter 26 uker igjen må betale ordinær lønn. Dette kan fremtvinge en situasjon med oppsigelser på grunn av nedbemanning dersom situasjonen rundt viruset ikke er avklart. Hvorvidt regjeringen vil vurdere midlertidig utvidelse av perioden er pr i dag ikke avklart.

Ved beslutning om og gjennomføring av permittering, må arbeidsgiver overholde både krav til saklighet hva gjelder omfang og utvelgelse, men også grunnleggende formkrav. Dersom disse ikke etterleves vil ikke permitteringen være gyldig.

Dersom din virksomhet har behov for å iverksette tiltak kan du ta kontakt med: