Partner / Advokat
Publisert 29. april 2021
Erik Staurset Andresen

Nytt regelverk om tekniske krav til akvakulturanlegg på høring

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 13.april 2021 på høring forslag til ny forskrift om tekniske krav til akvakulturanlegg. Bakgrunnen er Fiskeridirektoratets evaluering av NYTEK-forskriften og den forestående revisjonen av NS9415.

Når eksisterende forskrift foreslås skiftet ut i sin helhet i stedet for en revisjon, vitner det om en større omlegging. I høringsnotatet legges det opp til nyere teknologiformer enn de tradisjonelle teknologiene som var i bruk ved fastsettelse av forrige forskrift.  

Fordi forskriftsutkastet fastsetter funksjonskrav i stedet for å henvise til en standard, er forskriftsutkastet mer omfattende enn gjeldende forskrift. Videre er det lagt opp til at det skal utarbeides en veileder for å utdype kravene som fastsettes i forskriften.  

Høringsfristen er satt til 13. juli 2021 med sikte på at endelig forskrift skal tre i kraft 1. januar 2022. 

Videre er det foreslått som overgangsordning, at aktørene i perioden frem 1. januar 2023 kan velge om man skal følge kravet i ny eller gammel forskrift. 

Øverbø Gjørtz har spisskompetanse innenfor havbruksrett og bistår oppdrettsaktører over hele landet. Vi vil følge arbeidet med forskriftsarbeidet tett.