Senioradvokat
Publisert 30. april 2021
Martin M. Williams

Nytt i arbeidsretten – tilbakehold av opplysninger i ansettelsessituasjoner

Den 18. mars 2021 avsa Høyesterett dom i sak om oppsigelse i prøvetiden. Arbeidsgiver begrunnet oppsigelsen med arbeidstakers «manglende pålitelighet», og viste til at arbeidstaker forut for ansettelsen hadde unnlatt å opplyse om at han var avskjediget fra sin forrige arbeidsgiver. Bakgrunnen for at den forrige arbeidsgiveren hadde avskjediget arbeidstakeren, var trusler og samarbeidsproblemer.

Av premissene kommer det frem at Høyesterett legger til grunn at terskelen for oppsigelse i prøvetiden er lavere enn det som gjelder til vanlig. Hva gjelder opplysninger fra arbeidssøker i en ansettelsesprosess uttaler høyesterett at en

«arbeidssøker ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv og tidligere arbeidsforhold. Samtidig vil arbeidssøker i en ansettelsesprosess ha rett til primært å trekke fram det som taler til hans eller hennes fordel. En eventuell opplysningsplikt vil først og fremst avhenge av om informasjonen gjelder forhold av direkte betydning for arbeidssøkers egnethet for stillingen  

Høyesterett viste videre til, at det er arbeidsgiver som han ansvar for å klargjøre hvilke kvalifikasjoner og egenskaper som er viktige for stillingen det gjelder, og at tilbakehold av opplysninger må være «klart illojalt» for å alene kunne begrunne oppsigelse i prøvetiden.  Etter en samlet vurdering, hvor man blant annet la til grunn at arbeidstaker hadde fungert godt hos den nye arbeidsgiveren, ble oppsigelsen kjent ugyldig. Dommen kan leses i sin helhet her. 

Prøvetiden er et viktig verktøy for arbeidsgivere. Dommen bekrefter at terskelen for oppsigelse er lavere under prøvetiden, men understreker samtidig nødvendigheten av bevisste valg fra arbeidsgivers side, både under selve prøvetiden og under ansettelsesprosessen.  

Arbeidslivsavdelingen i Øverbø Gjørtz kan bistå arbeidsgivere med å avklare spørsmål om oppsigelse i prøvetiden, herunder hvilke krav som stilles til arbeidsgivers oppfølging av prøvetidsansatte.