Norges Bank hever renten – blir tøft for mange fremover

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache varslet torsdag 23. mars nok en renteheving, denne gangen med 0,25 prosentpoeng. Styringsrenten er nå oppe i tre prosent.

Norske sedler - Foto Norges Bank.jpg
Høyere rente vil gjøre det tøft økonomisk for mange fremover. (Illustrasjonsfoto: Norges Bank. Forsidefoto samme sak: Norges Bank)


Rentehevingen var ventet, da inflasjonen (prisveksten) fortsatt er langt over målet. For å få strammet inn pengebruken er renteheving sentralbankens viktigste verktøy. Det er varslet enda en renteheving i mai, til tross for uro i bank- og finansmarkedene den siste tiden.

Høy gjeldsgrad

– Det er grunn til å tro at det blir tøft for mange nå fremover. Vi har høy gjeldsgrad i Norge, og mange husholdninger med lån merker rentehevingene kraftig på lommeboka. Da vil etterspørselen dempes i økonomien, noe som næringslivet kommer til å merke, særlig de som leverer varer og tjenester. På kort sikt vil vi trolig se lavere produksjon og høyere arbeidsledighet i deler av næringslivet.

Det forklarer spesialrådgiver/advokatfullmektig Fredric Holen Bjørdal. Han har bakgrunn fra finanskomiteen på Stortinget, og har fulgt næringsliv, privatøkonomi, penge- og finanspolitikken tett gjennom mange år.

Anbefaler å gjøre grep

Bjørdal viser til at rentehevingene trolig er nødvendige i det større bildet for å dempe inflasjonen, selv om det er stor usikkerhet om hvordan økonomien vil utvikle seg fremover.

– I advokatbransjen ser vi tegn til at flere sliter. Både omfanget av tvangssalg av boliger, rådgivning til personer med gjeldsproblemer og restrukturering/nedbemanning i bedrifter er i økning, sier han. Og fortsetter:  

– Vi anbefaler at både husholdningene og bedriftene gjør det de kan for å ruste seg for krevende tider. For privatpersoner med høy gjeld finnes det muligheter for å forhandle med bankene om vilkår og avdragsfrihet. Blir det for tøft kan kommunen og NAV hjelpe med sosialtjenester og økonomisk rådgivning, og i siste instans finnes systemet med offentlig gjeldsordning.

For bedrifter som sliter er det lurt å orientere seg i mylderet av støtteordninger fra myndighetene, her kan det være hjelp for noen. – I tillegg er loven om rekonstruksjon gull verdt for levedyktige virksomheter som blir rammet av akutt svikt i inntektene. Denne ordningen er forlenget til 2025, og skal redusere risikoen for unødige konkurser, slik at verdier og arbeidsplasser sikres, opplyser Bjørdal.