Advokat
Publisert 23. august 2022
Elina Garberg Bjerkestrand

Innovative anskaffelser: Hva er det, og hvordan gjennomføres disse?

Innovative anskaffelser får stadig mer fokus. Ved mer bruk av ulike former for innovative anskaffelser kan man oppnå et høyere utbytte av verdi på en mindre kostnadskrevende måte, enten det gjelder økonomi, miljø eller tidsbruk.

Bilde 1.jpg
(illustrasjonsfoto)


I forskrift om lov om offentlige anskaffelser er innovasjon definert som:

Innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

Innovative anskaffelser er i grunn en metode for å gjennomføre anskaffelsen for å dekke et behov. Hvorvidt den er ny eller betydelig forbedret, viser seg i om behovet blir dekket på en måte som gir mer verdi for mindre ressurser. Dette kan være sparte utgifter og tid, økt tilfredshet og brukervennlighet, miljøbesparelser og lignende.

Viktigheten av innovative anskaffelser

I  Stortingsmelding 27 (2016 - 2017) sier regjeringen at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Regjeringen vil bruke innovative anskaffelser til å stimulere økt samarbeid mellom offentlig sektor, forskningsinstitutt og næringsliv. Innovative anskaffelser skal særlig bidra til å øke andelen klima og miljøvennlige anskaffelser.

Dette er ikke bare aktuelt i Norge. I tiltredelseserklæringen til dagens finske statsminister heter det at i løpet av den aktuelle riksdagsperioden skal ti prosent av alle offentlige anskaffelser i Finland være innovative anskaffelser.

Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? 

Gjennom markedsdialog kan oppdragsgivere finne innovasjoner som allerede eksisterer, eller som er under utvikling.

Oppdragsgivere kan ta eksisterende innovasjoner i bruk til lengre utviklingsløp og anskaffelser av innovasjon. Dette kan gjøres ved å gjennomføre markedsdialog og deretter lyse ut et anbud etter, ved konkurransepreget dialog eller som innovativt partnerskap.

Konkurransepreget dialog vil i korte trekk si at oppdragsgiveren kun angir et behov, og gjennom dialogen blir behovet konkretisert og definert nærmere. Som regel vil det være gjort en form for markedsdialog i forkant av denne utlysningen.

Dette er en prosedyre som ikke kan brukes ved kjøp av standard varer eller tjenester, men hvor behovet krever tilpasning, innovative løsninger eller anskaffelsens karakter gjør det nødvendig å forhandle, presiserer Bjerkestrand.

Innovativt partnerskap 

Innovativt partnerskap er en samarbeidsprosess mellom oppdragsgiver og leverandør som kan brukes i anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Denne prosedyren kombinerer utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme utlysning. Prosedyren kan også brukes i bygg- og anleggsanskaffelser.

Innovative partnerskap har de særtrekkene at utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål. Etter hver fase kan oppdragsgiver avslutte partnerskapet hvis målene ikke nås. Hvis partnerskapet er vellykket, kan oppdragsgiver utløse en kjøpsopsjon på anskaffelsen. En annen begrensning er at verdien av anskaffelsen må stå i forhold til investeringene som nødvendige for å utvikle dem og at den må tilfredsstille avtalt pris og kvalitet.

Støtteordninger 

Det finnes støtteordninger for innovative anskaffelser. Stat, kommune og andre offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver, og som omfattes av anskaffelsesregelverket, kan søke om støtte til innovasjonspartnerskap gjennom innovasjon Norge. Bedrifter og privatpersoner kan ikke søke. Bedrifter kan derimot søke om innovasjonsstøtte gjennom statsstøtteregelverket.

Er det noe du lurer på i forbindelse med innovative anskaffelser, markedsdialog eller åpenhetsloven? Ta kontakt.  I Øverbø Gjørtz har vi spisskompetanse innen alle rettsområder, for både det private næringsliv og det offentlige.  

Artikkelen er nummer tre i en rekke av fire artikler der vi gir nyttig informasjon om hvordan virksomheter som vil satse på sine utviklingsprosjekt kan komme i posisjon på det offentlige (og private) markedet. Teamene er også relevante og viktige for offentlige oppdragsgivere. Tidligere har vi tatt for oss åpenhetsloven. Neste artikkel er om statsstøtte.

Tidligere publiserte artikler: