Advokat
Publisert 23. april 2024
Elina Garberg Bjerkestrand

Hvordan sikrer du dine krav som kreditor?

Mange kjenner på at vi er inne i urolige tider: Inflasjon, svekket kjøpekraft, og ikke minst; konkursras. I denne artikkelen gir vi deg litt innsikt i de mest vanlige metodene for hvordan en kreditor kan sikre kravet sitt mot en debitor som får betalingsvansker – og som i verste fall går konkurs.

Pant: Den beste sikringen når du gir kreditt

Panterett er knyttet til et krav, og skal sikre at dette kan oppfylles. Dersom kravet misligholdes, kan panthaveren kreve det pantsatte solgt – og få dekning for kravet sitt i salgssummen. Panteretten sikrer altså at kreditor får dekning for kravet sitt.

Det som er spesielt med panteretten, og som gir den verdi, er at den gir fortrinnsrett til å søke dekning i pantet fremfor eierens øvrige kreditorer. På denne måten kan långiveren redusere risikoen sin.

Norske sedler - Foto Norges Bank.jpg
Pant er den beste sikringen når du gir kreditt. (Illustrasjonsfoto: Norges Bank/pressefoto)

Avgjørende å ha rettsvern for pantekravet

Her får du en kort og forenklet beskrivelse av de typiske mulighetene for pant, som hvilke vilkår som må være oppfylt. Hva som skal til for at rettsvern er oppnådd, varierer fra hvilken pant det er snakk om.

Fast eiendom
Pant i fast eiendom er en vanlig, effektiv og pålitelig måte å sikre lån på. Ved mislighold fra låntaker kan långiver i ytterste konsekvens selge eiendommen for å få dekning for lånet. Pantesikring oppnås ved tinglysning i grunnboken . 

I den aktuelle saken var det avtalt pant, men eiendommen som skulle være sikkerhet for lånet ble ikke fradelt, og tinglysningen ble ikke gjennomført.

Factoring
Enkelt sagt gir factoringpant «næringsdrivende» adgang til en samlet pantsettelse av enkle pengekrav som han har, eller får i sin virksomhet. Altså kan den næringsdrivende bruke sine utestående krav som sikkerhetsstillelse for lån – og dermed skaffe seg lånekapital. Rettsvern oppnås ved tinglysning på den næringsdrivendes blad i Løsøreregisteret. Bestemmelsen angir også nærmere vilkår for selve kravet for at dette kan pantsettes.

Driftstilbehør
En økende del av næringsdrivendes investeringer går til maskiner og utstyr. Driftstilbehør utgjør derfor en økende del av de samlede verdiene til et foretak. I tråd med denne utviklingen bidrar adgangen til å pantsette slikt driftstilbehør til at næringsdrivende kan skaffe den kreditt som er nødvendig for driften. Hvor stor sikkerhet pant i driftstilbehøret faktisk gir, er avhengig av omsetningsverdien og markedet for denne type driftstilbehør. Biler og verktøy er som regel lett omsettelige, men til gjengjeld faller de raskt i verdi. Spesialtilpassede fabrikkmaskiner vil trolig ha et snevrere marked.

Det er bare driftstilbehør som «brukes i, eller er bestemt for hans næringsvirksomhet» som inngår i underpant av driftstilbehør. Dersom den ikke er installert, eller på annen måte er tatt i bruk, må det være innkjøpt til bruk i virksomheten. 

Videre må det naturligvis være snakk om et «driftstilbehør». Opplagte eksempler er maskiner, redskaper og innbo. Dette gjelder både enkle og mer avansert utstyr av mer varig karakter. Mindre åpenbart er det at en rekke immaterielle rettigheter også omfattes, inkludert undersøkelsesrett etter mineralloven.

Det er ikke bare gjenstander som pantsetteren eier som inngår i driftstilbehørpant. Også gjenstander pantsetteren har en «overførbar bruksrett» til er omfattet , som vil si den rett som pantsetteren til enhver tid har i gjenstanden.

Rettsvernet oppnås ved tinglysning på eierens, eller den bruksberettigedes blad i Løsøreregisteret. Panteretten gjelder driftstilbehøret «i sin helhet». Det vil si at det ikke kan begrenses bare til å gjelde en angitt del. Videre gjelder panteretten driftstilbehøret «slik det er til enhver tid». Dette inkluderer også nye produserte og anskaffede gjenstander som skal inngå i driftstilbehøret.

Hvis næringsvirksomheten består av flere avdelinger som driftsmessig er adskilt, kan den enkelte avdeling pantsettes særskilt.

Varelager
Også pant i næringsdrivendes varelager skal gjøre det enklere for bedrifter å skaffe kreditt, som for eksempel til å kjøpe inn varer den skal selge. I likhet med driftstilbehørspant, betyr det at varene må være eid i den virksomhet som danner grunnlaget for at pantsetteren er ansett som næringsdrivende i lovens forstand.

Rettsvernet oppnås også på samme måte som ved driftstilbehør. Videre har pant i varelager den parallellen til pant i driftstilbehør at det omfatter varelageret i sin helhet, med mindre det er driftsmessig atskilt – slik beholdningen er til enhver tid. 

Hva som regnes som varelager:

  • Råvarer, uferdige og ferdige varer og handelsvarer
  • Drivstoff og andre varer som forbrukes under virksomheten 
  •  Emballasje til virksomhetens produkter. 

Uklart skille mellom driftstilbehør og varelager

Loven skisserer ikke skillet mellom driftstilbehør og varelager, og grensedragningen kan noen ganger være vanskelig.

En mulig måte å skille driftstilbehør og varelager, er at varelageret er produkt, komponent eller forbruksvare tilknyttet de enkelte produktene hos virksomheten, mens driftstilbehøret er redskapene som brukes i fremstillingene av produktene. Likevel må det gjøres en konkret vurdering i tilfeller hvor to kreditorer søker dekning i samme objekt.

Salgspant   

Salgspant er en vanlig måte å sikre betaling ved kreditt. Kort fortalt går salgspant ut på at kreditor har krav på å ta løsøret tilbake dersom debitor ikke betaler ved forfall. 

Rettsvern oppnås ved at salgspant avtales senest samtidig med at salgstingen blir overgitt til debitor. Dette må gjøres skriftlig, uten ugrunnet opphold. Det er ikke nødvendig å avtale salgspant ved hver levering. Rettsvern oppnås også ved at salgspant er en del av salgsbetingelsene i kontrakt eller som en del av forhandlerens alminnelige leveringsvilkår.

Det er verdt å nevne at salgspant i deler, eller i tilbehør til fast eiendom går foran eldre heftelser. Det samme gjelder for salgspant i deler av, eller i tilbehør til  en hovedting som kan registreres i et realregister.

Derimot faller panteretten bort når salgstingen blir sammenføyd med fast eiendom, eller en annen hovedting, når utskilling vil gi uforholdsmessige omkostninger eller urimelige tap. Det samme gjelder dersom objektet bearbeides, eller påkostes og ikke uvesentlig endrer sin karakter. Dersom det ytes kreditt for store parti som raskt bearbeides eller implementeres, vil kreditor likevel påta seg stor risiko. Videre foreldes salgspant ett år etter forfallsdatoen for kravet.

Har du glemt å sikre pantekravet ditt? 

Dersom debitor går konkurs, og kreditor mangler pantesikring, vil han stå igjen med en uprioritert fordring. Denne vil gi rett på dividende i boet (andel av krav mot øvrige uprioriterte krav), dersom det er midler til overs i boet. I konkursbo er det sjeldent noe til overs til uprioriterte kreditorer, og kravet vil da som regel være tapt.

Dersom kreditor ikke er konkurs, men mangler betalingsevne eller vilje til å betale, kan man begjære utleggsforretning mot debitor. For at det skal være noe å hente på en slik utleggsforretning, må debitor ha en eller annen form for formuesgode å ta beslag i. Er store deler av virksomheten pantsatt, vil det i realiteten ikke være noe å ta beslag i. Forhandling om tilbakebetaling vil da være mest hensiktsmessig.

Skal du yte kreditt, og har spørsmål om hvordan du best mulig kan sikre deg betaling, ta kontakt med oss! 

Kilder

  • Skoghøy, Jens Edvin A. (2014). Panterett (3. utg.). Universitetsforlaget.
  • Marthinussen, Hans Fredrik; Brækhus, Sjur. (2024, 12. januar). Panterett. I Store norske leksikon. Hentet 18. mars 2024 fra https://snl.no/panterett.