Senioradvokat
Publisert 02. november 2022
Linda Bøyum-Folkeseth

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg har kjøpt en ting med mangel?

Alle gjenstander som ikke er fast eiendom blir kategorisert som løsøre. Eksempler på løsøre er mobiltelefon, sykkel, treningsutstyr, hvitevarer etc. Hvis det viser seg at tingen har en feil/mangel, eller den går i stykker etter at du har brukt den en stund – hvilke rettigheter har du da?

thisisengineering-raeng-edYMvwWsFNY-un.jpg
(Illustrasjonsfoto)

Det er forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven som regulerer kjøp av løsøre. Hvis du som forbruker kjøper av en næringsdrivende, så er det forbrukerkjøpsloven som regulerer rettighetene og pliktene ved kjøpet, og hva som skjer ved brudd på kontrakten. Hvis du som forbruker handler fra en annen forbruker, så er det kjøpsloven som gjelder. Når to næringsdrivende handler med hverandre, er det også kjøpsloven som gjelder.

Bestemmelsene i disse to lovene er ganske like, men forbrukerkjøpsloven gir noe bedre vern.  Forbrukerkjøpsloven er preseptorisk – som betyr at selger ikke kan gi deg dårligere rettigheter enn det som følger av loven selv.

Kjøpsloven er derimot fravikelig – som betyr at det er anledning til å inngå avtaler med et dårligere innhold enn det som følger av denne loven. Men det finnes selvsagt en grense for avtalefriheten. Noen avtaler er så urimelige at de kan bli kjent ugyldig.

Hva er en mangel? 

I et kjøpsforhold plikter selger å levere rett vare, til rett tid og på rett sted. Her vil hva dere har avtalt være avgjørende for om selger har levert i samsvar med avtalen dere imellom. Hvis dere ikke har en tydelig avtale, vil kjøpslovenes regler komme utfyllende inn å regulere dette.

Avtalen mellom deg som kjøper og selgeren er avgjørende med tanke på vurderingen av om en ting har mangel. Hvis varen har en mangel – altså ikke er i samsvar med det dere avtalte – vil du kunne påberope deg noen rettigheter ut fra bruddet på avtalen. Forutsetningen for dette er at det ikke er du selv som ødela tingen.

Om det er en mangel ved det du kjøper, vurderes ut fra det tidspunktet «risikoen for tingen gikk over på deg». Men hva menes med at «risikoen går over på deg»? Det vil i hovedregelen være etter at du har mottatt den fysisk. Dersom mangelen var der a da du mottok gjenstanden – men at det først viser seg, vil du kunne påberope deg kontraktsbruddet. Et eksempel på dette kan være at vaskemaskinen du kjøpte hadde en produksjonsfeil, men det viser seg først etter en del vasker. Du vil da ha rettigheter til å kunne hevde at avtalen er brutt fra selgers side, ved at vaskemaskinen har mangel.

Reklamasjonsregler – når må du si ifra om mangelen? 

Dersom du som forbruker kjøper en vare fra en annen privatperson/forbruker (slik at kjøpsloven gjelder) plikter du å undersøke tingen når du har mottatt den. Hvis du burde ha oppdaget mangelen ved en slik undersøkelse, løper den fristen du har på å si ifra til selger om mangelen. Dette kalles reklamasjonsfristen.

Du må melde fra til selger innen rimelig tid etter at du burde ha oppdaget mangelen, eller fra du faktisk oppdaget mangelen, hvis sistnevnte tidspunktet kommer først. Men husk at det er en foreldelsesregel. Det vil si at du faktisk ikke kan påberope deg en mangel når det har gått to år siden du overtok tingen – uavhengig av om du ikke kunne oppdaget mangelen før og uavhengig av om mangelen lå latent ved risikoens overgang. Unntaket er hvis selger har påtatt seg et garantiansvar, eller selger har opptrådt klanderverdig.

Dersom du er en forbruker som handler med en næringsdrivende, vil forbrukerkjøpsloven gi deg noe bedre vern enn kjøpsloven. Da har du ingen undersøkelsesplikt etter overlevering, og reklamasjonsfristen kan aldri være kortere enn to år fra du overtok tingen. Og du vil ha en femårs reklamasjonsfrist hvis tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Hva kan du kreve om det foreligger mangel, og du har sagt fra tidsnok?

Mange ønsker å heve kjøpet dersom det er mangel ved tingen. Det vil si at plikter og rettigheter etter kjøpet bortfaller, og partene tilbakefører ytelser som eventuelt allerede er oppfylt. Dette krever at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd.

Mangelens størrelse/betydning er bare et av de relevante momentene når en vurderer om vilkårene for heving er oppfylt. Det skal en del til for at vilkårene om heving anses å være oppfylt, og selger kan i regelen velge å møte et slikt hevingskrav med muligheten til å rette eller å gi deg en tilsvarende gjenstand som erstatning.

En forbruker som handler med en næringsdrivende kan i hovedregelen velge å få en ny gjenstand fremfor retting. Et annet alternativ når du har kjøpet en ting som har mangel, er at du kan få et prisavslag. Det vil si en forholdsmessig reduksjon i prisen.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor vil du kunne ha rett til erstatning for økonomisk tap du har hatt som følge av den mangelfulle tingen. Forutsetningen for det er imidlertid at det foreligger et ansvarsgrunnlag for selger, og årsakssammenheng mellom mangelen og det økonomiske tapet. Selger blir ansvarlig for tap som ligger innenfor det han kan ha kontroll over (tilnærmet et objektivt ansvar). Men han har kun plikt til å dekke såkalte direkte tap du har hatt, som utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste. Selgeren må ha opptrådt uaktsomt dersom du skal ha dekket tap som består av mer fjerntliggende økonomiske poster. Krav mot selgeren kan gjøres mot tidligere salgsledd istedenfor, forutsatt at selgeren har kunnet gjøre mangelskrav gjeldende overfor tidligere salgsledd.

Det er mange forhold som er gjeldende i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Hvis du trenger hjelp i forbindelse med feil og/eller mangler på løsøre, ta kontakt med Linda Bøym-Folkeseth eller  noen av våre andre dyktige advokater.

Dette er artikkel nummer fire i en serie der vi tar opp en del sentrale temaer som er rettet mot deg som privatperson. I den første artikkelen ga Linda Bøyum-Folkeseth noen råd og hjelp til hva du kan gjøre når du skal klage på et vedtak fra det offentlige. I artikkel nummer to forklarte hun mer om hva det vil si å sitte i uskiftet bo, mens du i artikkel nummer tre kunne lese mer om testament – og hvorfor det er viktig å ha på plass.