Partner / Advokat
Publisert 25. mars 2024
Martin M. Williams

Har du sikret deg, slik at verdiene dine blir ivaretatt dersom noe skulle skje?

Fremtidsfullmakten er en erklæring om din vilje når du ikke lenger kan ivareta dine egne interesser. Vår jobb som advokater er å skreddersy en fremtidsfullmakt til deg, og på den måten sørge for at fremtidsfullmakten forvalter verdiene slik du ønsker, og at den gir deg den tryggheten du behøver.

Fremtidsfullmakt

Det sies med rette at «det enkle er ofte det beste». Dette gjelder også for innenfor vårt fag, som jurister og advokater. En avtale som er så kompleks at partene selv ikke forstår den, er ingen god avtale. På sammen måte er en fremtidsfullmakt som hverken pårørende eller fullmaktsgiver forstår heller ingen god fullmakt.

Vi ser likevel ofte at manglende bevissthet om hva som kan og bør reguleres i en fullmakt fører til at flere oppretter fullmakter som viser seg å være utilstrekkelige. Særlig gjelder dette for de som driver næringsvirksomhet. Det spesielle når det gjelder fremtidsfullmakter er at dette ofte ikke fanges opp før etter at fullmakten har trådt kraft. Og da er det for sent å gjøre noe med det. Når du har mistet samtykkekompetansen, kan du heller ikke opprette ny fullmakt.

Dersom du, for eksempel, eier næringsvirksomhet alene eller sammen med andre, vil det ikke være tilstrekkelig å vise til at fullmektigen skal ivareta dine økonomiske interesser. Dersom du ikke uttrykkelig regulerer egen næringsvirksomhet vil du, når du på grunn av svekket helse eller sinnslidelse ikke lenger kan ivareta dine egne interesser, kunne havne i den leie situasjon at det oppnevnes en verge for å ivareta næringsinteressene dine. Din næringsvirksomhet vil da i praksis kunne bli underlagt offentlig administrasjon.

Behovet for noe mer

Som vi har omtalt i en artikkel på våre nettsider tidligere , er det flere forhold som bør reguleres særskilt i en fremtidsfullmakt. Salg av bolig, utdeling av arveforskudd eller gaver, og håndtering av bankinnskudd er eksempler på forhold som de fleste skriver noe om i sin fremtidsfullmakt. For mange vil dette være nok, forutsatt at fremtidsfullmakten er presist utformet og oppfyller formkravene.

Hvis du driver egen næringsvirksomhet, eller er aksjonær i et selskap, er du ikke alltid tilstrekkelig sikret med de generelle formuleringene fra maler på internett eller som du har laget selv med veiledning i lovteksten.

Fullmakten bør derfor inneholde bestemmelser om de mest sentrale oppgavene som ligger til aksjonærene. Dette kan omfatte det å tre inn i det daglige virket i selskapet, å avgi stemme på generalforsamling – og hvordan det skal stemmes.

Har man flere barn, vil det ofte være naturlig å ta inn bestemmelser om overdragelse av aksjene til ett av barna. Dette gjelder særlig hvor det ikke er hensiktsmessig at barna driver selskapet videre i fellesskap.

Det er samtidig viktig å ta hensyn til at det kan være bestemmelser i vedtekter eller aksjonæravtaler som begrenser hva du som fullmaktsgiver kan gi fullmektigen råderett over. Fullmakten vil ikke overstyre bestemmelser som følger av aksjonæravtalen eller selskapets vedtekter.

Du bør kanskje også tenke gjennom om fullmakten kan føre til nye flertallskonstellasjoner i selskapsorganer som ikke nødvendigvis er slik du opprinnelig ønsket.

Ønsker du å sette opp fremtidsfullmakt? Eller har du spørsmål om temaet? Ta kontakt med en av våre advokater, så hjelper vi deg.