GODE NYHETER FOR UTLEIERE AV NYOPPFØRTE BYGG – COVID19-TILTAK

Som et midlertidig tiltak utvides utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra seks til tolv måneder.

 

Finansdepartementet kom den 22. september med følgende covid19-tiltak for utleier av bygg:

 Pandemien har gitt et tregere leiemarked for utleiere. Som et midlertidig tiltak utvides utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra seks til tolv måneder.

 Utleiere av bygg og anlegg må i dag inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring for å ha rett til fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør. Konsekvensen av å oversitte fristen for utleie, er at utleieren henvises til de mindre gunstige justeringsreglene.

 Pandemien har ført til at det kan ta lengre tid å få på plass leietakere. Det kan medføre at utleiere som i et normalmarked ville fått på plass leieavtaler innen seksmånedersfristen, nå oversitter fristen. Som et midlertidig tiltak utvides fristen til tolv måneder.

Den midlertidige fristutvidelsen er gjennomført ved endring av merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022. Dette vil gi en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen

Kontaktperson: Partner/advokat Finn Lervik - fle@ovgj.no/975 93 786