Skrevet av Marthe S. Urvik
Partner / Advokat
Publisert 07. desember 2021
Marthe S. Urvik

Generell adgang til midlertidig ansettelse foreslått fjernet

Den nye regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at de ville fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse, som ble innført i 2015. Dette har regjeringen må fulgt opp i et forslag som ble fremmet for Stortinget nå i desember.

Med lovendringen i 2015 fikk arbeidsgiver muligheten til å ansette midlertidig uten krav om særskilt begrunnelse. Bestemmelsen ga adgang til å ansette midlertidig i maksimalt tolv måneder, regnet fra tiltredelsestidspunktet. På denne måten ble arbeidsgiver gitt en økt fleksibilitet og mulighet til omstilling. Samtidig ble arbeidstakernes rettigheter søkt ivaretatt blant annet gjennom begrensninger av hvor stor andel av arbeidstakerne som til enhver tid kunne være midlertidig ansatt, samt karantenebestemmelser.

iStock-1078587286.jpg


Dersom regjeringen får flertall for sitt forslag om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, vil denne adgangen igjen bli begrenset til tilfeller der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. Denne begrensningen vil blant annet bli merkbar for vekstbedrifter og for bedrifter i en etablerings- og omstillingsfase, der behovet for arbeidskraft er uavklart. Med tanke på den situasjonen vi står i per i dag med en ny oppblomstring av covid19-tilfeller, kan det stilles spørsmål ved tidspunktet for forslaget. Den foreslåtte lovendringen vil nok kunne føre til at en del bedrifter blir mer forsiktige med å ansette folk. I høringsrunden var en samlet arbeidsgiverside, både i offentlig og privat sektor, imot forslaget.

Lovforslaget kommer til Stortinget nå før jul, og arbeids- og sosialkomiteen tar etter det vi skjønner sikte på å behandle saken på nyåret. Det er all grunn til å tro at regjeringspartiene vil oppnå flertall i Stortinget, men det nærmere innholdet i forslaget kan bli endret gjennom komiteens behandling. Det er ikke fastsatt i forslaget når lovendringen skal tre i kraft, men siden forslaget er et viktig politisk tema for regjeringspartiene, vil det nok sørges for en rask behandling slik at det kan vedtas og gjennomføres så snart som praktisk mulig. Når dette blir, vil vi få en nærmere pekepinn på etter Stortingets behandling, men det antas at loven vil tre i kraft i løpet av våren.   Endringen vil ha stor betydning for bedrifter som har, eller kan få, et uavklart behov for arbeidskraft. Vi følger derfor spent med på den videre behandlingen av forslaget.  

Marthe Strandman Urvik og Sturla Dalhaug bistår arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor blant annet i forbindelse med ansettelse og oppsigelse. Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål til denne saken eller andre arbeidsrettslige problemstillinger. 

ovgj_portrett_aalesund_marthe.jpg

ovgj_portrett_sturla.jpg