Fradrag for merverdiavgift knyttet til utleiebygg

Høyesterett avsa den 12. oktober 2017 dom (SPG Ole Deviks vei AS) om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Saken gjaldt spørsmål om retten til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a. Høyesterett kom til at det på de tidspunktene det ble krevd fradrag for inngående merverdiavgift, ikke forelå tilstrekkelig avklaring verken av hvem som skulle leie lokalene, eller av om lokalene ville bli brukt til avgiftspliktig virksomhet. 

Les mer her i vårt Nyhetsbrev