Partner / Advokat
Publisert 26. oktober 2020
Hallgrim Fagervold

Fleksible anskaffelser i krisetider

Hovedregelen er at anskaffelsesregelverket krever kunngjøring av alle kontrakter over en nærmere angitt verdi. Videre skal de offentlige oppdragsgiverne som hovedregel følge nokså rigide prosedyrer for gjennomføring av anskaffelsesprosessen og tildeling av kontrakt, og det er begrenset adgang til å endre inngåtte kontrakter. Anskaffelsesregelverket har derfor rykte på seg for å være relativt stivbeint.

Anskaffelsesregelverket har derfor rykte på seg for å være relativt stivbeint. Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Regelverket har faktisk en rekke innebygde mekanismer for å sikre fleksible anskaffelser. Noen av disse mekanismene gjør seg særlig gjeldende i den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av COVID-19:

Hasteanskaffelser

For det første kan oppdragsgiverne foreta hasteanskaffelser. Dette kan skje ved at tilbudsfristen forkortes til 15 dager dersom det ikke lar seg gjøre å overholde/avvente den opprinnelige tilbudsfristen på typisk 30 dager. Dersom det heller ikke lar seg gjøre å overholde en forkortet frist på 15 dager, og dette skyldes et særlig forhold som ikke kunne forutses, åpner regelverket også opp for at oppdragsgiver kan foreta anskaffelsen helt uten kunngjøring. 

Et pandemiutbrudd som COVID-19 kan gjøre slike hasteanskaffelser berettiget, selv om terskelen i utgangspunktet er høy.

Vi har imidlertid eksempler på at denne type anskaffelser skjedde lovlig under flyktningkrisen for noen år tilbake.

Forlenge tilbudsfristen

For det andre vil oppdragsgiverne kunne forlenge tilbudsfristen i allerede kunngjorte konkurranser hvor situasjonen tilsier at dette er saklig. Saklighetskravet vil fort være oppfylt dersom aktuelle leverandører er rammet av restriksjoner knyttet til COVID19, og en forlengelse av tilbudsfristen må antas å føre til flere tilbud og større konkurranse.

Tilpasninger av eksisterende kontrakter

For det tredje kan oppdragsgiverne foreta tilpasninger av eksisterende kontrakter dersom det er nødvendig som følge av uforutsette begivenheter. Dette åpner eksempelvis for endringer innenfor en ramme på 50 % av kontraktsverdien, forlengelse av kontraktsperiode mv.

Vurdere å tilpasse fremtidige konkurranser

For det fjerde kan og bør oppdragsgivere vurdere å tilpasse fremtidige konkurranser til den situasjonen som nå har oppstått. Dette kan eksempelvis skje ved å gi romslige tilbudsfrister for å imøtekomme leverandører som er rammet av restriksjoner knyttet til COVID-19 som nevnt ovenfor, dersom anskaffelsens karakter ikke tilsier at det er hastverk. Det kan videre skje ved dialog med markedet forut for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kunngjøring. På denne måten kan oppdragsgiverne skaffe seg bedre innsikt i den faktiske situasjonen, og dermed sikre best mulig grunnlag for konkurranse og gode innkjøp. Et konkret eksempel på tilpasninger noen oppdragsgivere nå vurderer etter slik markedsdialog er å begrense leverandørenes risiko for forsinkelser mv. grunnet COVID-19, både for å få flere til å inngi tilbud, men også for å unngå at leverandørene priser inn unødvendig høy risiko.


Det må presiseres at selv om regelverket åpner for de ovennevnte mekanismene, må det foretas en konkret vurdering av mekanismenes hensiktsmessighet og berettigelse for hver enkelt konkurranse.