Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 18. mai 2022

Finansdepartementet ønsker særregler om skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om særregler for å motvirke privat konsum i selskap. Målet med forslaget er å redusere mulighetene for urettmessig gunstig beskatning, og samtidig gi grunnlag for forenklet bevisvurderingene for Skatteetaten.

iStock-1078587286.jpg
Forslaget til særregler om skattelegging av privat konsum i selskap har høringsfrist 1. august.

Finansdepartementet mener at personlig selskapseier og selskapet med dagens regler kan oppnå en urettmessig gunstig beskatning ved å la selskapet dekke eiers private kostnader.

– Det gjøres ved at selskapet kjøper eiendeler eller tjenester som eier benytter privat, eller som selges videre til eier uten at selskapet får dekket sine kostnader, skriver de.

– Erfaringsmessig har privat konsum i selskaper vært et fokusområde for Skatteetaten. Dette viser seg i det store antall kontroller på dette området over flere år. Disse kontrollene har nok vært ressurskrevende for etaten, og bydd på utfordringer rent bevismessig. De nye reglene som foreslås vil nok bidra til å lette arbeidet for Skatteetaten, og et formål er også å bidra til likebehandling av skattyter, sier senioradvokat Marit Moe Rasmussen. Hun har blant annet skatt, avgift og næringsliv som spesialfelt hos advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. Hun har også bakgrunn fra Skatteetaten.

– Ønsker rettferdig skattesystem 

Etter gjeldende regler skal selskapet uttaksbeskattes og eier utbyttebeskattes for fordelen som overføres fra selskap til eier. I praksis skjer ofte ikke det, fordi eier og selskapet ikke innberetter riktige opplysninger til Skatteetaten.

– Regjeringen vil ha et rettferdig skattesystem, som er forutsigbart for folk og bedrifter. I Hurdalsplattformen står det at vi skal utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden, og hvilke tiltak som må til for å unngå slike utilsiktede tilpasninger. Dette forslaget er et viktig skritt på veien for å unngå ulovlig skattetilpasning. Samtidig vil jeg understreke at vi vil lytte til høringsinnspill, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i pressemeldingen fra Finansdepartementet.

Finansdepartementet forteller at Skatteetatens kontroller har avdekket betydelige beløp i uoppgitt inntekt, og at det er etatens erfaring at økt kontroll etter de gjeldende reglene ikke er tilstrekkelig til å sikre skattlegging av privat konsum i selskap.

– Flere tilfeller kan «falle imellom» 

 Ved innføring av nye regler vil det i en periode være behov for ekstra ressurser til veiledning og kontroll. Departementet antar likevel at reglene i løpet av relativt kort tid vil være ressursbesparende, og at reglene vil gi bedre forutsigbarhet både for skattyter og Skatteetaten.

– En utfordring vil nok bli de nærmere grensedragninger mellom de foreslåtte sjablonregler og de foreslåtte unntak. Det er nok flere praktiske tilfeller som kan «falle imellom». Dette blir nok et tema i høringsrunden, tror Moe Rasmussen.

ovgj_portrett_molde_maritmoe.jpg
Marit Moe Rasmussen, senioradvokat i Øverbø Gjørtz.

Forslaget til særregler om skattelegging av privat konsum i selskap har høringsfrist 1. august. Finansdepartementet foreslår at endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2023. Det er derfor noe tid for selskaper å vurdere behov for eventuelle re-organiseringer. 

Er det noe du lurer på knyttet til forslaget, eller ønsker du bistand? Ta kontakt med våre erfarne advokater innen skatt og avgift.