Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 31. mars 2023
Pål Are Lilleheim

Fikk medhold i Høyesterett

Høyesterett har gitt vår klient Vik Ørsta AS medhold i saken om regress mot selskapet, etter forsikringsutbetaling for skade på en bølgedemper.

Elina_ Bjarte og Marit - HR.jpeg
Advokat Bjarte Aambø har fått god hjelp fra advokatfullmektigene Elina G. Bjerkestrand (t.v.) og Marit Gridseth Flø i saksforberedelsene.


Et forsikringsselskap dekket tap til sin kunde etter at en bølgedemper ble totalskadet i dårlig vær høsten 2019. Kunde fikk oppgjør med sitt forsikringsselskap. De krevde på sin side at Vik Ørsta AS, som hadde levert anlegget, skulle dekke tapet. Vik Ørsta AS mente blant annet at de hadde en avtale om at tvisten måtte bli løst ved voldgift. Høyesterett har nå gitt Vik Ørsta AS medhold i dette, og saken som forsikringsselskapet har reist for Trøndelag tingrett er dermed avvist.

 – Først og fremst er vi glade for utfallet på vegne av Vik Ørsta AS. Samtidig er dette et prinsipielt viktig spørsmål som nå har fått sin løsning i norsk rett. Høyesterett konkluderer med at voldgiftsklausul i en avtale mellom to parter blir bindende også for forsikringsselskap som gjør opp forsikringskrav, og deretter søker regress hos leverandør. Høyesterett har konkludert med at slik inntreden, i kravet fra forsikringsselskapet, er å anse som «overføring av rettsforhold» i voldgiftsloven § 10 (2)s forstand, sier advokat Bjarte Aambø.

På domstol.no står det blant annet:

Høyesterett kom til at voldgiftsklausulen var bindende for forsikringsselskapet. Leverandøren fikk dermed medhold i at tvisten måtte avvises fra domstolene og løses ved voldgift. Høyesterett bygget på voldgiftsloven § 10 annet ledd, som bestemmer at en voldgiftsavtale følger med ved «overføring av det rettsforhold den omfatter». Høyesterett la til grunn at ordet «rettsforhold» her omfatter både sammensatte rettsforhold – som for eksempel en avtale – og enkeltstående krav. Videre omfatter begrepet «overføring» ikke bare overføring ved avtale, men også overføring ved regress etter ulovfestede regler.

Saken var også advokat Bjarte Aambøs første prøvesak for Høyesterett, og prøvesaken er bestått.