Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 12. oktober 2022

Fikk medhold i Høyesterett

Høyesterett har gitt vår klient Aurstad Maskinutleige AS medhold i at en høyesterettsdommer ikke var inhabil som følge av uttalelser i ei fagbok om de samme forhold som han var med på å avgjøre. Dermed blir saken som dommeren var med på å behandle ikke gjenåpnet. Aurstad Maskinutleige AS var representert ved partner/advokat Hallgrim Fagervold fra Øverbø Gjørtz.

Hallgrim i Høyesterett.jpeg
Partner/advokat Hallgrim Fagervold i Høyesterett.


Saken har sin opprinnelse i et krav om erstatning fra Aurstad Maskinutleige AS mot deres tidligere advokatforbindelse. Høyesterett avsa dom i saken i oktober 2021, hvor det ble konkludert med at Aurstads tidligere advokatforbindelse hadde opptrådt ansvarsbetingende uaktsomt. Lagmannsrettens dom ble dermed opphevet, og saken ble sendt tilbake til lagmannsretten for avgjørelse av de øvrige vilkårene for erstatning.

Før saken ble behandlet på nytt av lagmannsretten begjærte imidlertid den tidligere advokatforbindelsen gjenåpning av Høyesteretts dom som følge av at en av dommerne angivelig var inhabil. Høyesteretts behandling av gjenåpningsspørsmålet sammenfattes slik på domstol.no:

– En av dommerne i en sak for Høyesterett hadde i en juridisk fagbok tatt standpunkt til de sentrale juridiske spørsmålene saken reiste. Etter at dom i saken var avsagt, krevde den tapende part at saken skulle gjenåpnes fordi dommeren var inhabil som følge av dette. Høyesterett kom til at dommeren ikke var inhabil, og at saken derfor ikke skal gjenåpnes.

– Vår klient er tilfreds med at gjenåpningsbegjæringene ikke ble tatt til følge, slik at saken nå omsider kan sluttbehandles i lagmannsretten. Høyesteretts kjennelse befester for øvrig at det gjelder en høy terskel for at dommere skal bli kjent inhabile som følge av uttalelser i juridisk teori, samt klargjør hvilke forhold som kan underbygge unntak fra dette utgangspunktet. Avgjørelsen bidrar også til å klargjøre når en habilitetsinnsigelse går tapt som grunnlag for gjenåpning, sier Hallgrim Fagervold.