Skrevet av Marina Opstad
Senioradvokat
Publisert 22. februar 2021
Marina Opstad

Endringer i bestemmelsene om tilbygg og terrasser

Regjeringen har den 9. februar 2021 fastsatt å gjøre endringer i byggesaksforskriften (SAK10). Endringene ble kunngjort 16. februar og trer i kraft fra og med 1. mai 2021. Med disse endringene skal det bli enklere og billigere å bygge terrasser og gjøre tilbygg på egen eiendom. De tiltak som nå vil unntas fra kravet om søknadsplikt og kommunal behandling er:

Forenklinger i byggesaksforskriften

  • Tilbygg på inntil 15 kvm som kan brukes til beboelse og varig opphold. Tilbygget må være understøttet og kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
  • Terrasser på inntil 1 m over eksisterende terreng med tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m. Terrassen må være forbundet med en bygning, ikke stikke lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4 m, ikke være overbygd og må ha en avstand til nabogrensen på minst 1 m.

Søknadens innhold

Plikten til å melde inn de søknadspliktige tiltakene til kommunen, videreføres. Dette skal nå gjøres innen en frist på fire uker fra ferdigstillelse. I tillegg er det presisert hvilke opplysninger meldingen skal inneholde:

  1. Dato tiltaket ble ferdigstilt
  2. Matrikkelnummer
  3. Kart over eiendommen med omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre bygninger på eiendommen
  4. Tiltakets areal i bruksareal (BRA), bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr. etasje
  5. Bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg
  6. Hva rommet/rommene i tilbygget skal brukes til.


Plan- og bygningslovens bestemmelser

Det er viktig å merke seg at det er en forutsetning for unntak fra søknadsplikten at tiltaket for øvrig er i samsvar med plan- og bygningslovgivingen. Tiltaket må samtidig være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, for eksempel kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, samt tillatelser eller annet regelverk.

Vår advokat Marina Opstad har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Dersom du trenger bistand til å klarlegge om et tiltak er søknadspliktig eller ikke, er du velkommen til å ta kontakt.