Advokatfullmektig
Publisert 26. april 2024
Joachim Lausund Sund

Ekspropriasjon: Balansen mellom individuelle rettigheter og samfunnsinteresser

Er du redd for at ditt kjære lille hjørne av verden snart skal gjøres om til en fancy offentlig tursti? Da kan du stå overfor noe som heter ekspropriasjon – en prosess som virkelig kan ryste deg i hverdagen din!

Hva er ekspropriasjon?

I hele fylket er det til enhver tid enkeltpersoner eller familier som må kjenne på kroppen at de står i fare for, eller må gi fra seg eiendom på grunn av ulike grunner. Det de står overfor da er ekspropriasjon/grunnerverv. Ekspropriasjon går kort sagt ut på at myndighetene kan ta over privat eiendom for å bruke den til prosjekter de mener tjener fellesskapet.

Faksimiler - ekspropriasjon.png
Illustrasjonsfoto: Faksimiler fra lokalaviser i Møre og Romsdal.


Selv om det kan virke som en positiv ting for samfunnet, oppleves det ganske annerledes for dem som faktisk eier eiendommen. Å miste eierskap til sin egen eiendom bør være en absolutt siste utvei, og skal kun vurderes hvis det er helt nødvendig. Det betyr at myndighetene skal gjøre sitt ytterste for å finne en løsning sammen med deg – før de eventuelt går videre med å ta eiendommen din.

I ØG har vi erfarne advokater som er eksperter på å sikre at folk som deg får de beste mulige avtalene med myndighetene.

Ekspropriasjonsprosessen kan deles inn i tre faser:

  • Forvaltningsmessig behandling: Prosessen starter med forvaltningsmessig behandling som leder til et ekspropriasjonsvedtak.
  • Erstatningsutmåling: I ekspropriasjonsprosessen innledes den første fasen med forhandlinger mellom de berørte partene. Målet med disse forhandlingene er å oppnå en frivillig avtale om kompensasjon for eiendommen eller rettighetene som blir påvirket av ekspropriasjonen.
  • Tiltredelse: Fristen for å begjære skjønn er ett år etter at ekspropriasjonsvedtaket er fattet. Dette gir den tidligere eieren muligheten til å utfordre vedtaket, og å søke en rettslig vurdering av erstatningsspørsmålet.

Dersom man ikke oppnår frivillig avtale, vil det offentlige initiere tiltak for å søke ekspropriasjonsvedtak – hvor eiendomsarealer eller rettigheter overføres tvangsmessig. Det offentlige har rett til å påbegynne ekspropriasjonsprosessen når det er nødvendig for gjennomføringen av et offentlig formålet, for eksempel infrastrukturprosjekter som vegutbygging.

Hvorfor engasjere advokat?

Hvem har ansvaret for kostnadene?

Som grunneier eller rettighetshaver har du rett til å få dekket kostnadene knyttet til juridisk bistand i forbindelse med en ekspropriasjonsprosess. Ansvarlig for å dekke disse kostnadene er den part som søker ekspropriasjon. Som regel vil dette være statlige eller kommunale etater, men det kan også være private selskaper. Hvorfor stå i det alene når du har rett på juridisk bistand?

Det anbefales å engasjere en advokat i ekspropriasjonssaker fordi:

Langvarig prosess: Ekspropriasjonssaker har en tendens til å ta lang tid på grunn av kompleksiteten og det omfattende saksmaterialet involvert.

Stort sakskompleks: Ekspropriasjonssaker involverer vanligvis flere parter og betydelig dokumentasjon.

Forbedring av avtaler: En erfaren advokat kan bidra til å forhandle bedre avtaler på vegne av klienten.

Flere rettsinstanser: Ekspropriasjonssaker kan gå gjennom flere rettsinstanser, og i noen tilfeller nå Høyesterett.

Hva har du krav på?

Ved ekspropriasjon gir vederlagslova tre alternativer for erstatningsutmåling:

Salgsverdi: Erstatning basert på vanlige kjøperes betaling ved eiendomssalg.

Bruksverdi: Vurdering av eiendommens inntektsavkastning, spesielt for drift av landbrukseiendommer og næringseiendommer.

Gjenanskaffelsesverdi: Erstatning for å kjøpe tilsvarende eiendom til bolig, fritidshus eller virksomhet. 

Ytterste konsekvens 

Et brennaktuelt tema, spesielt relevant her på Nordvestlandet, er utbyggingen av gondolbaner. I 2022 ble en spesielt interessant sak fra Vossevangen behandlet av Høyesterett. De så på eiendomsrettens grenser oppover, der gondolbanen gikk i luften over eiendommer – og om de i det hele tatt er part i en ekspropriasjonsskjønnssak.

Det faktum at grunneierne måtte ta saken helt til Høyesterett for å forsvare sine rettigheter understreker alvoret i hvordan ekspropriasjon kan påvirke eiendomsrett og betydningen av juridisk klarhet i slike komplekse saker.

Det handler om å beskytte det som er ditt, spesielt når det er snakk om verdifulle eiendommer. I ØG har vi folk som vet alt om hvordan man kan få den beste avtalen som kan sikre deg en rettferdig erstatning om du først er uheldig og blir utsatt for ekspropriasjon.

Kontakt oss i dag  for å diskutere din sak – og hvordan vi kan hjelpe deg med å beskytte dine rettigheter og interesser.